Svenska kvinnors demokratiska nationalförening

Svenska kvinnors demokratiska nationalförening

Den grundades 2006 för att fungera som samarbeta internationellt med utländska kvinnoföreningar. Den anordnade  konferenser för att uppmärksamma frågor för kvinnor

Förening inriktar sig mot problem som hindrar kvinnor och ungdomar att integrera sig i det
svenska samhället. Och försvara kvinnor, ungdomar och barn från all diskriminering och våld, samt öka kunskapen för kvinnor om demokrati, rättvisa, jämställdhet lagar och regler i Sverige
Den ge möjlighet till erfarna personer och andra som har intresse för att publicera artiklar efter
eget intresse om ämnen som ex. bild, foto, konst, mode, musik och etc. Och hjälpa erfarna personer
och andra som har intresse för magasinet
Förening ordna mötesplats för medlemmar som önskar diskutera föreningens innehåll om eventuella
ändringar etc

Alla människor i Sverige oavsett kön, etnicitet, religion har rätt att bli medlemmar under förutsättning attman följer föreningens stadgar och ändamål samt representerar den för dess verkliga syfte då NANAR är
en förening för alla målgrupper och våra olika aktiviteter är ämnade för alla, särskilt de med utländskt
bakrund

 


Swedish Women's Democratic National Association

It was founded in 2006 to function as an international partner with foreign women's associations. It organized conferences to pay attention to women's issues

The Association focuses on problems that prevent women and young people from integrating themselves into Swedish society. And defend women, youth and children from all discrimination and violence, as well as raise awareness for women about democracy, justice, gender equality laws and regulations in Sweden. It gives the opportunity to experienced people and others who are interested in publishing articles of their own interest on topics such as ex. photo, art, fashion, music and etc. And helps experienced people and others interested in the magazine. The Association organizes meeting place for members wishing to discuss the association's content about any changes, etc

All people in Sweden regardless of gender, ethnicity, religion have the right to become members, provided that they comply with the statutes and purposes of the association and represent it for its real purpose, as NANAR is a association for all target groups and our various activities are intended for all, especially those with foreign backgrounds


Bookmark the permalink.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *